Uzaktan ?ngilizce E?itiminin Avantajlar?

Uzaktan ?ngilizce E?itiminin Avantajlar?

Uzaktan ?ngilizce E?itiminin Avantajlar?
?ngilizcenizi geli?tirmek i?in art?k konforunuzdan ve zaman?n?zdan ?d?n vermenize gerek yok. ??nk? online ?ngilizce e?itimi ne zaman ne de mekan k?s?tlamas? dinliyor. Tamamen sizin g?nl?k program?n?za, ya?am ?eklinize g?re uyum sa?layan uzaktan e?itim, teknolojik imkanlar?m?z?n da geli?mesi sayesinde ula??lmas? en kolay ve en pratik e?itim metotlar?ndan biri olarak kar??m?za ??k?yor.

Evinizden ??kman?za Gerek Yok

?yi bir e?itim almak i?in art?k yollara d??menize gerek yok. Uzaktan ?ngilizce e?itim sayesinde en kaliteli dersler aya??n?za kadar geliyor. Ne trafik s?k?nt?s? ?ekersiniz, ne derse yeti?me derdi ne de bulundu?unuz ?ehirde kaliteli bir kurs bulma tela?? i?ine girersiniz. Bunun yerine, kahvenizi elinize al?r, en rahat koltu?unuza uzan?r ve derse ba?lan?rs?n?z. G?n gelir s?n?f?n?z yazl???n?z?n bah?esi olur, g?n gelir arkada??n?z?n evi. Online ?ngilizce e?itiminizi devam ettirmek i?in tek ihtiyac?n?z bilgisayar ve internettir.

Zaman? Siz Belirleyin

Sabahlar? m? daha din? olursunuz, yoksa ak?am saatlerinde mi? ?ster sabah, ister ??len veya ak?am olsun, IH ?stanbul’un ?ngilizce s?n?flar? aras?nda kendinize uygun bir zaman dilimi mutlaka bulunuyor. Hayat?n?z? ?ngilizce kursuna g?re de?il, ders zaman?n?z? hayat?n?za g?re planlay?n. Siz hangi vakitlerde daha iyi verim alaca??n?z? d???n?yorsan?z, s?n?f?n?z? buna g?re se?ersiniz.

uzaktan-ingilizce-egitiminin2

Y?ksek Kalitede E?itim
Uzaktan ?ngilizce e?itiminiz s?ras?nda hangi ?artlarda ve nas?l ?al??aca??n?za tamamen siz karar verirsiniz. Ancak bunlar? yaparken e?itim kalitesinden de hi?bir ?d?n vermezsiniz. ??nk? canl? yay?n olarak y?r?t?len derslerde, her IH ?stanbul ??rencisi mikrofonla derse ba?lan?p aktif kat?l?m g?sterebilir, e?itmene sorular?n? y?neltebilir, s?n?f i?i t?m tart??ma ve konu?malar? da ger?ek bir s?n?ftaki gibi duyabilir.

Uzaktan e?itimin en b?y?k avantajlar?ndan biri de, siz dersinizin yerini ve zaman?n? kendiniz belirlerken derslerin ger?ek s?n?flarla ayn? m?fredata g?re ilerlemesidir. Dahil oldu?unuz s?n?f?n seviyesine uygun al??t?rmalar ve ?rneklerle desteklenen dersler, her 30 saatlik e?itim ard?ndan bir de?erlendirme s?nav? sunar. Bu sayede geli?iminizi de d?zenli olarak takip edersiniz.

Dersi Tekrar ?zleme ?mkan?
Bir derse kafan?z? veremediniz, verim alamad?n?z veya belki de konuyu anlamakta zorluk ?ektiniz… Uzaktan e?itimde bunun hi?bir ?nemi yoktur. ??nk? IH ?stanbul?da alaca??n?z online ?ngilizce e?itimlerde, kat?ld???n?z bir dersi yeniden izleme imkan?na sahipsiniz. Tekrar etmek istedi?iniz konular, ?zerinden ge?mek istedi?iniz ba?l?klar oldu?unda d?n?p yeniden ayn? dersi izleyebilirsiniz.