Pijamalar?n?zla ?ngilizce ??renmek ??in Yapman?z Gerekenler

Pijamalar?n?zla ?ngilizce ??renmek ??in Yapman?z Gerekenler

Art?k ?ngilizce ??renebilmek i?in dil okulu s?n?flar?na kay?t olmaya ya da yurt d???na ??kman?z ?art de?il. Evinizde ?zerinizde pijamalar?n?zla g?n?n istedi?iniz saati istedi?iniz kadar ?al??arak ?ngilizce ??renebilirsiniz. Evinizin sundu?u konfor ve g?ven ortam?, kendinizi rahat hissettirece?inden dolay? daha k?sa s?rede uzun mesafe kat etmenize yard?mc? olacak. Tabii sistematik, disiplinli bir ?ekilde kararl?l?kla ?al??t???n?z takdirde. Peki, nas?l m? olacak?

Siz ??retmene Gitmiyorsunuz ??retmen Evinize Geliyor

?nternet ?zerinde sunulan e?itimler sayesinde maddi problemler veya k?s?tl? zaman problemi ?ngilizce ??renmenin ?n?nde engel olmaktan ??k?yor. ?nternet ba?lant?s?, web kameras?, mikrofonlu bir kulakl???n?z olmas? yeterli. Sahip oldu?unuz bilgi seviyesine g?re d?hil olaca??n?z sanal s?n?fta di?er kat?l?mc?larla birlikte ger?ek ??retmenlerin takip ve y?nlendirmeleriyle her ders sa?lam ad?mlarla ilerleyebilirsiniz. ?stelik kat?ld???n?z dersleri her zaman yeniden izleyebilme imk?n?n?z da var.

Dil okuluna gidip – gelmek gibi ula??m derdi olmad??? i?in zamandan b?y?k tasarruf sa?lars?n?z. B?ylelikle e?er ?al???yorsan?z yorgunluk ya da ?ocuklar?n?z varsa evden ayr?lamama problemi de ortadan kalk?yor.

?ngilizce G?nl?k Tutman?n Sihirli G?c?n? Ke?fedin

?ngilizce ??renebilmedeki en b?y?k engellerin ba??nda anlad???n?z? d???nd???n?z ?eyin ?abuk unutuluyor olmas? gelir. Bunun da sebebi bir kal?b? ya da ?rnek c?mleyi oldu?u gibi ezberlemeye ?al??makt?r. Bunun ?stesinden gelmenin en kolay yolu ise ?ngilizce olarak g?nl?k tutmak. Sizden ba?ka kimse okumayaca?? i?in ne yazd???n?z ya da do?ru yaz?p yazmad???n?z ?nemli de?il. G?n?n herhangi bir vaktinde ya?ad?klar?n?z?, hissettiklerinizi k?sacas? akl?n?za gelen her ?eyi, ??rendi?iniz kal?plar ve kelimeler d?hilinde ?ngilizce olarak dile getirmeye ?al??arak g?nl???n?ze yaz?n. Ki?isel ba? kurdu?unuz olaylardan dolay? an?n?z? an?msaman?z yazd???n?z c?mleyi hat?rlaman?za yard?mc? olacak.

pijamalarinizla-ingilizce-ogrenmek-2

Kendi Kendinize Her An Pratik Yap?n
G?n?n her saati ya?ad?klar?n?z? ve yapt?klar?n?z? i?inizden ?ngilizceye olarak kendi kendinize dile getirmeye ?al???n. Ayn? ?ekilde T?rk?e duydu?unuz bir ?eyi ?ngilizceye, ?ngilizce duydu?unuz ?eyi T?rk?eye ?evirmeye ?al?s?n. Zorland???n?z yerleri yan?n?zda her zaman bulunduraca??n?z deftere not ederek telafi edin.

Duyular?n?z?n Kabiliyetlerinden Sonuna Kadar Faydalan?n

? G?n i?inde ?ngilizce ?ark?lar? dinleyin.
? Zaman bulduk?a sevdi?iniz dizileri ?ngilizce altyaz?l? olarak kulakl?k kullanarak seyredin.
? ??renmeye ?al??t???n?z kelime ve kal?plar? yazarak ?al???n.
? Size s?k?c? gelen ve uzun kitaplar yerine ilginizi ?eken ?ngilizce dergi, k?sa hik?ye kitaplar?, mizah dergilerini ve fotoromanlar? okuyun.
? Hat?rlamakta ve ya ??renmekte g??l?k ?ektiklerinizi farkl? farkl? renkte kalemlerle k???k k???tlara yazarak evinizde g?z ?n?nde olan noktalara as?n.

Konf??y?s??n dedi?i gibi ?Ne kadar yava? ilerledi?iniz ?nemli de?il. Yeter ki durmay?n?. Unutmay?n kaplumba?a tav?an? ge?ebilir, siz yakt???n?z ate?i beslemekten asla vazge?meyin.