?ngilizce Uzaktan E?itim Hakk?nda Kafan?zdaki T?m Soru ??aretlerine Veda Edin

?ngilizce Uzaktan E?itim Hakk?nda Kafan?zdaki T?m Soru ??aretlerine Veda Edin

Online e?itime hala ??pheyle bak?yorsan?z, bu yaz?ya kulak vermenizde fayda var. ??nk? TEN10 uzaklar? yak?n ediyor ve online ?ngilizce e?itimi ile ger?ek s?n?f kalitesini istedi?iniz herhangi bir yerde yakalaman?za olanak tan?yor. ?ster evinizde, ister tatilde, seyahatte veya i? gezisinde olun, kursa ara vermenize, derslerden geri kalman?za gerek yok. Pasif de?il, aktif bir ders ortam?n?n sizi bekledi?i online e?itim s?n?flar? sayesinde k?sa s?rede seviye atlayacak ve ihtiyac?n?za y?nelik her t?rl? materyale sahip olacaks?n?z. Peki, bu nas?l olacak? ?ngilizce uzaktan e?itim hakk?nda tart??malar s?redursun, siz kafan?zdaki sorular? ayd?nlat?n ve bir ad?m ?nde ba?lay?n.

Ger?ek S?n?f?n Yerini Tutar m??
Uzaktan e?itim s?n?flar?, ger?ek s?n?f? aratmayacak donan?mlara sahiptir. Dersler, t?pk? ger?ek s?n?flarda oldu?u gibi 10 ki?ilik s?n?flarda d?zenlenir. Her kat?l?mc?n?n kendi kullan?c? ad? ve ?ifresiyle ba?land??? s?n?fta, dersler uzman ??retmenle birlikte ger?ek zamanl? olarak y?r?t?l?r. Normal s?n?flarla ayn? ders program?n?n takip edildi?i dersler, al??t?rmalar, pratik dersler ve de?erlendirme sistemiyle desteklenir.

Bir Sorum Olursa Ne Yapaca??m?

Online olarak y?r?t?len t?m bu dersler esnas?nda, akl?n?za tak?lan soruyu sorman?z, ger?ek s?n?fta el kald?rman?z kadar kolay. Sistem ?zerinden sorunuzu iletin, dersin e?itmeni taraf?ndan an?nda cevaplanacakt?r. T?m kat?l?mc?lar?n kendi mikrofonlar?yla derse ba?lanabilmesi, sizin di?er ki?ilerin de sorular?n? ve onlara verilen cevaplar? duyman?za imk?n verir. T?pk? geleneksel e?itimde oldu?u gibi.

Pratik Yapabilecek miyim?
Uzaktan ?ngilizce e?itiminiz esnas?nda, ders s?ras?nda verilen al??t?rmalar

Konu?mam? Geli?tirmeme Yard?mc? Olur mu?
D?zenlenen canl? konu?ma s?n?flar?nda, t?m ??renciler hafta i?i 5 g?n boyunca istedikleri g?n aral???ndaki bir derse kat?labilirler. D?zenlenen bu ?zel dersler sayesinde ?ngilizce konu?ma prati?i yaparak, bu alanda da kendinizi h?zl?ca geli?tirmi? olursunuz.

ingilizce-uzaktan-egitim-2

Ba?ar?m? Nas?l De?erlendirece?im?

Deneme s?navlar?yla. Her 30 saatlik e?itim sonras?nda, ??rencilere bir deneme s?nav? g?nderilir. Siz de bu deneme s?navlar?ndan elde etti?iniz sonu?lara g?re kendi geli?iminizi, zay?f ve g??l? y?nlerinizi kolayl?kla tespit edersiniz.

Birebir E?itim Almak M?mk?n m??
Dileyen ??renciler, talep etmeleri durumunda tek ki?ilik online ?ngilizce e?itimi de alabilirler. Online ?zel ders niteli?i ta??yan bu dersler s?ras?nda ??retmenle birebir ?al??ma imkan? yakalars?n?z.

Uzaktan E?itime Kat?lmak ??in Neye ?htiyac?m Var?
Tek ihtiyac?n?z, internet ba?lant?s? olan bir cihaz, mikrofon ve kulakl?k.