Ger?ek Bir S?n?f ?leti?iminde Online ?ngilizce ??renmek M?mk?n M??

Ger?ek Bir S?n?f ?leti?iminde Online ?ngilizce ??renmek M?mk?n M??

Teknolojiyle birlikte e?itimler de geli?ip ?e?itlendi ve ?a?a ayak uydurdu. Hayat?m?zdaki her ?ey h?zlan?p, daha da yo?un bir tempoyu gerektirse de, bir?ok f?rsat? da i?inde ta??yor. Bunlardan biri de online e?itim imkan?.

?yi bir ?ngilizce e?itiminde s?rekli takip, tekrar ?al??malar? ve e?itmenle ??renci aras?nda sa?l?kl? bir ileti?imin olmas? gerekir. Derslere kat?l?m kadar, ders esnas?nda aktif olmak da kat?l?mc?lar?n geli?iminde b?y?k rol oynar. Online ?ngilizce e?itimi de b?t?n bu ihtiya?lar? ve gereklilikleri g?z ?n?nde tutarak tasarlanm?? ve uygulamaya konulmu?tur. Ger?ek s?n?f ileti?imini aratmayacak bir d?zen ile i?lenilen dersler sayesinde k?sa s?rede b?y?k geli?im kaydedilmesi ama?lan?r.

?nteraktif Dersler

Online e?itimde sadece bilgisayar kar??s?nda oturup s?ylenilenleri dinlemekle kalmazs?n?z. Tam tersine, mikrofonu elinize al?p konu?maya ba?lars?n?z. Ger?ek bir s?n?fta nas?l ki el kald?r?p s?z istiyor ve ard?ndan sorumuzu y?neltiyorsak, bunun ayn?s? online e?itimde de m?mk?nd?r. Dersin canl? zamanl? olarak i?leniyor olmas? ve hem e?itmen hem de ??rencilerin, iki taraf?n da birbiriyle ileti?im halinde olabilmesi, ger?ek bir s?n?f deneyimi veriyor. Tam anlayamad???n? veya ka??rd???n?z bir nokta m? oldu? Hemen sorunuzu e?itmene y?neltin. Ancak haz?rl?kl? olun, e?itmen de size soru sorabilir. Normal bir s?n?fta nas?l i?leniyorsa online platformda da ayn? ?ekildedir.

Sorunuz Var m??

gercek-bir-sinif-iletisiminde-3

45 dakikal?k ders s?reniz doldu diyelim. Sizce sistem hemen devre d??? kal?r ve ekranlar karar?r m?? Yoksa normal bir dersteki gibi ?bir sorusu olan var m??? sorusuyla, derse kat?lan ??rencilere mi d?n?l?r? Tabii ki ikincisi. Dersin bitiminde ya da ders esnas?nda kafan?za tak?lan herhangi bir konu hakk?nda sorunuzu e?itmene y?neltebilirsiniz.

Yaln?z De?ilsiniz

Ger?ek bir s?n?ftan bahsediyorsak, bu s?n?fta sizin d???n?zda da ??renciler olacakt?r elbette. ??te uzaktan e?itim verilen ?ngilizce s?n?flar?nda da ayn? ?ey ge?erli. Maksimum 10 ki?ilik s?n?flardan olu?an bu dersler s?ras?nda, nas?l ki siz e?itmene sorular?n?z? y?neltebiliyorsan?z ayn?s?n? di?er kat?l?mc?lar da yapacaklar. Ba?kalar?n?n deneyim ve bilgilerinden faydalanman?z, ?ngilizce yolculu?unuz boyunca kar??n?za ??kabilecek ?e?itli problemleri ?nceden g?rmenize ve farkl? bak?? a??lar? elde etmenize yard?mc? olacak.